Regulamin balu karnawałowego w Mieście Dzieci

 REGULAMIN IMPREZY „KARNAWAŁOWE MIASTO DZIECI

 1. Organizatorem imprezy ‘’Karnawałowe Miasto Dzieci’’ (dalej: Impreza) jest Spectaco Tomasz Dowgiałło z siedzibą w Starych Jabłonkach (14-133), ul. Kościelna 16, NIP 7392924664.
 2. Impreza odbywa się w piątek 19 stycznia 2024 roku w godzinach 19:00-21:30 na terenie Warmiolandii Miasta Dzieci w Olsztynie przy Alei Warszawskiej 117 w Olsztynie (10-701).
 3. Na terenie Warmiolandii Miasta Dzieci równolegle z regulaminem niniejszej imprezy obowiązuje Regulamin Warmiolandii Miasta Dzieci dostępny na stronie internetowej www.warmiolandia.pl.
 4. Wpłata kwot, o których mowa w ust. 7 i/lub przebywanie na terenie Warmiolandii Miasta Dzieci traktowany jest jako akceptacja niniejszego regulaminu i regulaminu obiektu. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do ich przestrzegania i podporządkowania się opiekunom wyznaczonym przez organizatorów od momentu przyjazdu na miejsce Imprezy do momentu oficjalnego zakończenia. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do zapoznania dziecka z Regulaminami i zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w Warmiolandii Miasto Dzieci.
 5. Uczestnicy Imprezy oraz ich przedstawiciele prawni zostają niniejszym poinformowani, że przy korzystaniu z atrakcji oraz urządzeń w Warmiolandii Miasta Dzieci należy zachować szczególną ostrożność, forma rekreacji jaką jest skakanie na trampolinach oraz innych atrakcjach parku może spowodować urazy lub kontuzje. Jednocześnie Organizator informuje, iż w przypadku istnienia jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych po stronie Uczestnika bezwzględnie powinien on/ona powstrzymać się od udziału w imprezie.
 6. Opieka nad uczestnikami zapewniona jest w dniu 19 stycznia 2024 roku w godzinach 19:00- 21:30. Dziecko należy odebrać po zakończonej Imprezie nie później niż 21.45.
 7. Koszt imprezy 80 PLN obejmuje: opiekę kadry animatorskiej, poczęstunek, wodę niegazowaną, ubezpieczenie NNW, program.
 8. Płatność za udział w imprezie w kwocie 80 PLN należy dokonać poprzez przelew na wskazane konto lub uiścić opłatę bezpośrednio w Warmiolandii Miasto Dzieci. Spectaco, ul. Kościelna 16, 14-133 Stare Jabłonki Bank Santander Nr konta: 95-1090-2718-0000-0001-4234-8909
 9. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę organizowanej imprezy. Po dokonaniu przelewu prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na adres mailowy rezerwacje@warmiolandia.pl.
 10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe, oraz rzeczy pozostawione przez uczestników podczas Imprezy.
 11. Podczas Imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz: palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków. Dotyczy to uczestników, animatorów i opiekunów, a także rodziców przyprowadzających i odbierających dzieci z imprezy.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Imprezy w przypadku braku minimalnej liczby uczestników. W tym wypadku organizator zwróci uczestnikowi pełną kwotę za Imprezę.
 13. JEDYNĄ upoważnioną osobą do odbioru Uczestnika z Imprezy jest opiekun prawny. Zgoda na odebranie przez inną osobę niż wskazana w karcie uczestnika Imprezy powinna zostać złożona na piśmie najpóźniej przed rozpoczęciem Imprezy u animatora wraz z numerem dowodu osobistego.
 14. Rodzic/opiekun powinien przybyć na wyznaczoną przez organizatora godzinę oraz zapewnić bezpieczny odbiór dziecka do domu.
 15. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do poinformowania pracowników Warmiolandii Miasta Dzieci o wszelkich przyjmowanych lekach, przewlekłych chorobach, kontuzjach, niedawno odbytych zabiegach dziecka bądź innych przeciwwskazaniach zdrowotnych które choćby potencjalnie mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia dziecka podczas udziału w Imprezie.
 16. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do punktualnego przyprowadzenia i odbioru Uczestnika. W przypadku pozostawienia dziecka w Parku i nieodebrania go po zakończonej Imprezie, organizator poinformuje właściwe organy o pozostawieniu dziecka bez opieki.
 17. Rodzic/Opiekun ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestnika Imprezy.

  UCZESTNIK:
 18. Zobowiązuje się stosować do poleceń Instruktorów oraz do przestrzegania aktualnie obowiązującego regulaminu Warmiolandii Miasta Dzieci, a także przepisów prawa. Wyraża chęć aktywnego uczestnictwa w zajęciach, a w przypadku niedyspozycji, zobowiązuje się zgłosić to Animatorowi grupy.
 19. Nie może opuszczać samodzielnie budynku, w którym odbywa się impreza.
 20. Nie może oddalać od grupy bez wiedzy Animatora. Każde wyjście np. do toalety powinno być zasygnalizowane Animatorowi.
 21. Wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć oraz krótkich filmików w trakcie imprezy przez pracowników parku i ich wykorzystania do promocji Warmiolandii Miasta Dzieci.
 22. W przypadku niestosowania się do poleceń pracowników Warmiolandii Miasta Dzieci, nieprzestrzegania zasad regulaminu przez uczestnika Imprezy oraz nagannego zachowania Animator grupy zawiadamia telefonicznie rodzica/opiekuna dziecka, który jest zobowiązany do natychmiastowego odbioru dziecka z Parku na własny koszt. Dodatkowo Uczestnik może zostać skreślony z listy bez możliwości zwrotu kosztów.

Adres

ul. Warszawska 117
10-701 Olsztyn

Kontakt

Email: rezerwacje@warmiolandia.pl
Tele: 791 078 111